Ročník 2015

Začni s neziskovkou 2015

 

Druhý ročník veletrhu neziskových organizací Začni s neziskovkou se uskutečnil 11. 3. 2015 od 9:30 do 15:00  v Clubu C na České zemědělské univerzitě v Praze. 

Na veletrhu měli návštěvníci možnost:

  • najít si stážbrigádu nebo se zapojit do zajímavých projektů na dobrovolnické bázi;
  • získat náměty pro svou bakalářskou či diplomovou práci;
  • rozšířit svoje povědomí o neziskovém sektoru v ČR;
  • setkat se tváří v tvář se zástupci celé řady neziskovek.

Dále se mohli příchozí těšit na na videoprojekci, pohoštění a soutěž o hodnotné ceny.

 

Fotogalerie

Fotografie z akce můžete nalézt v této fotogalerii na Facebooku.

 

Pořadatel a partneři

Pořadatelem akce byl opět Studentský klub projektového řízení. Generálním partnerem akce byla Česká zemědělská univerzita v Praze. Mezi další partnery akce pak patřila Česká spořitelna, Microsoft a nadace Neziskovky.cz.

 

Zapojené organizace

Společnost 180 Degrees Consulting poskytuje velmi kvalitní poradenské služby neziskovým organizacím po celém světě.  Konzultanti firmy, kteří poskytují tyto služby, jsou pečlivě vybíráni. Jsou to špičkoví studenti vysokých škol se správnou kombinací odborných znalostí, kreativity a schopností řešit problémy. Tito poradci pracují na dobrovolné bázi, protože věří v to, co dělají!

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírají o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

Důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou pro BeFair ČZU zásadní témata a také pilíře Fairtrade. Z tohoto důvodu vyslovují podporu eticky obchodovaným produktům, které jim dávají jistotu, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a k nevratnému poškozování životního prostředí. 

BuddyGO! je organizace, která se stará o zahraniční studenty přijíždějící na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Pomáhají novým studentům s každodenními problémy a pravidelně pro ně připravují volnočasové aktivity, díky nimž se cítí stejně jako u nich doma na univerzitě.

Nezisková společnost Clevents, o.p.s. provozuje informační portál CLEVENTS, kde jeho účelem je poskytovat informace o pořádaných vzdělávacích a kulturních akcích. Jejich služby jsou určeny těm, kteří si chtějí rozšířit své obzory, pro všechny zájemce, kteří se zajímají o určitý vědní obor a rádi by jednoduše a rychle získali přehled o pořádaných vzdělávacích akcích v rámci svého oboru, pro organizátory těchto akcí, kteří mohou prostřednictvím jejich portálu bezplatně a snadno propagovat své aktivity široké veřejnosti. 

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považují za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. Chtějí se aktivně podílet na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů.

Posláním občanského sdružení Ekodomov je propagovat a prakticky uplatňovat životní styl založený na sounáležitosti, vyváženosti a vzájemné prospěšnosti člověka a přírody. Podporuje životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě. Jeho snahou je zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů (zejména bioodpadů), prosazovat větší využití obnovitelných zdrojů energie a surovin a zavádění takových technologií a výrobních postupů, jež jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Posláním společnosti Fosa je usilovat o začlenění lidí se znevýhodněním zejména v důsledku zdravotního postižení do společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění. 

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Jejich cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přináší svědectví o globálních ekologických problémech, požadují nápravu po zodpovědných institucích a nabízí řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací. 

Projekty v zahraničí, příležitosti v ČR! To je Inex, aneb sdružení dobrovolných aktivit. Sloganem je zapojit se může každý. Nabízí výjezdy mimo ČR v rámci workcampů, zapojení se do různých projektů a příjemné strávení volného času. Každý si zde najde něco zajímavého.

Ingenio et Arti s.r.o. – svobodná společnost zaměřená na vzdělávání. Jejím mottem je „společně dáváme studiu smysl“. Hrdě se hlásí k principům svobodné firmy. Věří, že práce může být posláním, při kterém se skloubí skvělý výkon s osobním růstem a s radostí.

LATA je pražská nezisková organizace pomáhající ohroženým dětem, mladým lidem a jejich rodinám v Praze a Středočeském kraji. Snaží se jejich klientům pomáhat zvládat nepříznivé, ohrožující nebo jinak nelehké životní situace, se kterými se musejí vypořádat. Hlavní podporu představuje pravidelné trávení volného času s dobrovolníkem, což je mladý člověk (18-30 let), který přichází s chutí poznat někoho nového. Častými klienty jsou děti z dětských domovů, neziskové organizace pracující s dětmi, zdravotnická zařízení či pedagogicko-psychologické poradny.

 

Mezinárodní Svaz Mládeže o.s. pořádá největší Mezinárodní Studentský Ples v Praze, který je pro mladé perspektivní lidi z celého světa. Společně s nejlepšími státními univerzity ČR se na tom podílí světoznámé vysoké školy ze Španělska, Švýcarska, Kanady, Anglie a Spojených států.

 

Občanské sdružení Mladiinfo ČR se skládá ze skupiny mladých lidí, které pojí zájem o dobrovolnictví, cestování a vzdělávání. Našim hlavním cílem je přinášet komplexní, nezávislé a objektivní informace o nabídkách a možnostech v oblastech studia, stáží, vzdělávání, cestování a dobrovolnictví. Chceme podněcovat ostatní k aktivnímu životnímu stylu a zároveň rozšiřovat vlastní znalosti a dovednosti. Mezi jejich aktivity patří například: údržba a aktivní přispívání do webového infoportálu Mladiinfo, vysílání dobrovolníků jako vysílající organizace Evropské dobrovolné služby, pořádání různých neformálních akcí, jakými jsou např. diskuzní večery, férová snídaně, přednášky či organizace výměn mládeže.

Společnost Nadání a dovednosti o.p.s. pomáhají znevýhodněným žákům, studentům a absolventům z dětských domovů a z pěstounské péče se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Této cílové skupině poskytují kariérové poradenství, kurzy (psaní CV, komunikace, příprava na pracovní pohovor), exkurze do firem a organizací a stínování vybrané profese.

Nadace Neziskovky.cz plní funkci tzv. „ressource centra“ pro neziskové organizace v ČR. Věnuje se vzdělávání lidí v neziskových organizacích, publikační činnosti, propagaci neziskových aktivit, organizuje semináře, workshopy a rekvalifikační kurzy, provozuje internetovou burzu práce a mnoho dalšího. 

Občanské sdružení Ramus.Je vytváří platformu pro společné setkávání a aktivní využívání volného času mladých lidí s postižením i bez něj. Veškerá činnost Ramusu stojí na široké základně dobrovolnictví mladých asistentek a asistentů, bez kterých by se žádná z jejich aktivit nemohla uskutečnit. Snaží se být, co nejméně závislý na grantových a dotačních systémech. Ramus je cesta, jak bořit zažité předsudky a inspirovat jednotlivce i organizace kolem sebe.

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti na drogách se nelze zbavit. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky. 

Občanské sdružení Život 90 přispívá svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů. Umožňuje jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné. Prohlubují jejich kvalitu života a podporují je v aktivním a smysluplném zapojení se do společnosti. 

Pořadatel

Partneři akce